Publikime

Progetto Filatelia e Scuola, SHKSH, Shoqata e Koleksionisteve te Shqiperise

Manual mbi “Historinë e Postës dhe te Pullës” për shkollat fillore

I perpunuar mbi nje total prej 74 faqesh, i pasqyruar me ilustrime te dendura dhe me nenshkrime te vecanta, manuali, me titullin Projekt Filatelia dhe Shkolla “Historia e Postes dhe e Pulles” linja formazioni per Shkollen Fillore – Klasat III, IVdhe te V, eshte menduar per tu bere nje pike referimi dhe ballafaqimi ne aktivitetet filatelike te zhvilluara ne klase gjate periudhes se projektit.

I dedikuar te gjithe atyre qe duan ti afrohen botes se filatelise dhe ne menyre te vecante te rinjve, ne linja te pergjitheshme vellimi pershkruan, me gjuhe te thjeshte dhe te kuptueshme, te gjitha ceshtjet qe i perkasin filatelise dhe historise postare ne pergjithesi. Menjehere pas pjeses se pare, e dedikuar zhvillimit te postes ne shekuj dhe lindjes se pulles me vone, vazhdon analizimi i ceshtjeve teknike duke radhitur dhe nenshkruar instrumentat e ndryshem dhe matodat e ndryshme per te spacifikuar origjinalitetin e pulles. Te shumta jane informacionet per pullat dhe elementet qe i formojne dhe diferencojne ato (format, shteti, vlera nominale (ballore), ngjyra, dhembezimi, figura, tipologjia e letres, prezenca e anulit etj.). Me interes jo te vogel eshte studimi i koleksioneve tematike e atyre figurative dhe te gjitha familjeve te shumta perkatese, nepermjet te cilave te rinjte mund te shprehin intereset e tyre. Manuali mbyllet me dy shtesa, e para mbi Leximin e pulles me teme fetare dhe kuptimi i simboleve ne artin cristian dhe e dyta e dedikuar Mesaxhereve dhe Korriereve ne Bible.

Manuali eshte botuar ne faqen online te revistes IL POSTALISTA
http://www.ilpostalista.it/scuola/98.pdf

Autorja
Djana Isufaj

Kyçu